O nama

Socijalni savjet


Zakonom o Socijalnom savjetu („Sl.list CG“ br: .16/07, 20/11 i 61/13) 2008.g osnovan je Socijalni savjet Crne Gore sa ciljem uspostavljanja i razvoja socijalnog dijaloga o pitanjima od značaja za ostvarivanje ekonomskog i socijalnog položaja zaposlenih i poslodavaca i uslova njihovog života i rada, razvoja kulture dijaloga i podsticanja na mirno rješavanje individualnih i kolektivnih radnih sporova i drugih pitanja koja proizilaze iz međunarodnih dokumenata, a odnose se na međusobne odnose zaposlenih i poslodavaca. 

Savjet razmatra i zauzima stavove o pitanjima: razvoja i unapređivanja kolektivnog pregovaranja; uticaja ekonomske politike i mjera za njeno sprovođenje na socijalni razvoj i stabilnost politike zapošljavanja, zarada i cijena; konkurencije i produktivnosti; zaštite radne i životne sredine, obrazovanja i profesionalne obuke; zdravstvene i socijalne zaštite i sigurnosti; demografskih kretanja i pitanja vezanih za Međunarodnu organizaciju rada, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje i unapređivanje ekonomske i socijalne politike. 


Misija


Socijalni savjet, kroz instrument tripartitnog socijalnog dijaloga, predstavlja platformu koja spaja socijalne partnere: Vladu, sindikate i udruženja poslodavaca. Socijalni savjet pospješuje razgovor o javnim politikama, zakonima i drugim odlukama koje utiču na uslove života i rada zaposlenih i poslodavaca. Tripartitnim konsultacijama se ostvaruje veća saradnja među partnerima i uspostavlja socijalni dijalog kao ključni instrument za promovisanje i postizanje dostojanstvenog rada.

Skip to content